Peace & Self Worship Online | Мир і Самопоклонництво Онлайн

I bow to every soul! Believe in Oneself! Soul Society of Universe invites everyone to our religious meetings for online self-worship in English and Ukrainian. Join us via Zoom every day at 8 PM Kyiv time. I bow to you! Hope to see you in Soul Society! Believe in yourself!

Я вклоняюся кожній душі! Вірте в себе! Душевна спільнота всесвіту запрошує всіх бажаючих на релігійні зустрічі онлайн самопоклонництва українською та англійською мовою. Приєднуйтеся до нас у Zoom кожного дня о 20 годині. Вклоняюся вам! До зустрічі у душевній спільноті! Вірте в себе!

One Soul: Holy Scripture of Human Worship

Одна Душа: Святе Письмо Поклоніння Людині

Posted in Uncategorized | Comments Off on Peace & Self Worship Online | Мир і Самопоклонництво Онлайн

З Роком Дива 2020

2020 рік Душевна Спільнота Всесвіту оголосила Роком Дива.

Молитва за Рік Дива
Щиро сповідую душевну релігію. Одна душа творить дива. Бог починається з людської душі, із спілкування з собою. Людське спілкування з Богом вічне, істинне диво. Бог творить дива. Настав час творити дива разом з Богом. У душі виникає диво власної природи, простору і часу. Життя душі дивує і радує. Диво є моя всеосяжність та добра воля. Сподіваюся на диво, баченням і передчуттям сягаю нескінченності. Здійснюю диво, замислом і вчинком розширюю межі можливого. Перетворююся на диво і творю дивний світ. Душевна релігія моє диво, що узгоджує бажане з дійсним. Вклоняюся кожній людині. Вірую в себе!

Цілі та орієнтири Року Дива
Утверджуючи найвищу цінність людини і цим реалізуючи волю Бога, у 2020 Році Дива Душевна Спільнота Всесвіту пропонує віруючим керуватися такими цілями та орієнтирами: вірити в диво, творити диво, бути дивом.

1. Вірити в диво
Очікувати незвичного. Сподіватися на несподіване. Знаходити відкриття. Здогадуватися про значення. Осягати цінність.

2. Творити диво
Черпати енергію з чистого аркуша. Рухати світ молитвою та одкровенням. Любити мир. Організувати стихію. Порядкувати хаосом. Керувати своєю волею. Минути неминуче. Передбачити непередбачуване. Змінити незмінне. Досягти недосяжного.

3. Бути дивом
Перерости себе. Поважати себе в кожній душі. Об’єднати весь світ навколо однієї душі. Довести безмежність душі. Уособлювати істину.

Posted in Uncategorized | Comments Off on З Роком Дива 2020

2019 ○ Joy Year ○ Рік Радості ○ Год радости

Soul Society of Universe proclaims 2019 Joy Year.

2019 рік Душевна Спільнота Всесвіту оголосила Роком Радості.

2019 год Душевное Общество Вселенной провозгласило Годом Радости.

Prayer for Joy Year. I own Open Religion. One Soul gives joy. Ideal desires became true. Life is spread, all good come together. I see infinity onwards. Human is the creator of own inspiration, life by own reason, happiness in good will. The energy of knowledge is renewing. Honesty drives movement. Peace empower accordance. Soul Society becomes the space of pleasure. A blank page is full of possibilities. Faith makes miracles, achieves perfection. I accept surprising revelations. I enjoy conversation with God. I bow to every Human. I believe in Oneself.

Joy Year Goals. Affirming supreme value of human to realize God’s will, in 2019 Joy Year Soul Society of Universe recommends believers to guide life with the next goals: to fulfill desires, to spread love, and to create inspiration.

1. Fulfilling desires. Enjoy self-belief. Wish the best. Aspire happiness. Find the truth in the heart. Reveal the desired miracle.

2. Spreading love. Enjoy self-confidence. Passionately self-develop. Admit engagement. Give the given. Rejoice in generosity. Extend possibilities. Allow the impossible. Reconcile powers. Approach the truth. Make the God own alter ego. Unite all souls.

3. Creating inspiration. Enjoy self-ownership. Move the world by the Soul force. Keep infinity unfinished. Liberate the past, the present and the future. Clear the way from barriers. In solidarity with every human embrace the truth. Find inexhaustibility. Induce sincere delight. Be better, attain the best life.

Молитва за Рік Радості. Щиро сповідую душевну релігію. Одна душа дарує радість. Здійснюються ідеальні бажання. Поширюється любов, об’єднується добро. Бачу нескінченність попереду. Людина творець власного натхнення, життя своїм розумом, щастя у добрій волі. Оновлюється енергія знання. Чесність спрямовує рух. Мир посилює згоду. Душевна спільнота стає простором насолоди. Чистий аркуш сповнений можливостей. Віра вершить дива, досягає досконалості. Приймаю несподівані одкровення. Радію спілкуванню з Богом. Вклоняюся кожній людині. Вірую в себе!

Цілі та орієнтири Року Радості. Утверджуючи найвищу цінність людини і цим реалізуючи волю Бога, у 2019 Році Радості Душевна Спільнота Всесвіту пропонує віруючим керуватися такими цілями та орієнтирами: здійснювати бажання, поширювати любов, творити натхнення.

1. Здійснювати бажання. Радіти вірі в себе. Бажати добра. Прагнути щастя. Знайти правду в серці. Явити бажане диво.

2. Поширювати любов. Радіти вірності собі. Пристрасно розвиватися. Зізнатися у спрямованості. Віддати даність. Насолоджуватися щедрістю. Вичерпувати можливості. Дозволяти неймовірне. Примирити потяги. Наблизитись до істини. Споріднитися з Богом. Об’єднати душі.

3. Творити натхнення. Радіти володінню собою. Рухати світ душевною силою. Залишати нескінченність незакінченою. Звільнити минуле, теперішнє та майбутнє. Очистити шлях від перешкод. В солідарності з кожною людиною обняти істину. Знайти невичерпність. Викликати щире захоплення. Бути краще, прагнути кращого буття.

Молитва за Год Радости. Честно владею открытой религией. Одна душа дарует радость. Осуществляются идеальные желания. Распространяется любовь, объединяется добро. Вижу бесконечность впереди. Человек творец собственного вдохновения, жизни своим умом. Счастье в доброй воле. Обновляется энергия знания. Честность направляет движение. Мир усиливает согласие. Душевное общество становится пространством наслаждения. Чистый лист преисполнен возможностей. Вера вершит чудеса, достигает совершенства. Принимаю неожиданные откровения. Радуюсь общению с Богом. Поклоняюсь каждому человеку. Верую в Себя!

Цели и ориентиры Года Радости. Утверждая наивысшую ценность человека и так реализуя волю Бога, в 2019 Году Радости Душевное Общество Вселенной предлагает верующим руководствоваться такими целями и ориентирами: осуществлять желания, распространять любовь, творить вдохновение.

1. Осуществлять желания. Радоваться вере в себя. Желать добра. Стремиться к счастью. Найти правду в сердце. Явить желаемое чудо.

2. Распространять любовь. Радоваться верности себе. Страстно развиваться. Признаться в направленности. Отдать даность. Наслаждаться щедростью. Исчерпывать возможности. Позволять невероятное. Примирить расхождения. Приблизиться к истине. Сродниться с Богом. Объединить души.

3. Творить вдохновение. Радоваться владению собой. Двигать мир душевной силой. Оставлять бесконечность незаконченной. Освободить прошлое, нынешнее и будущее. Очистить путь от препятствий. В солидарности с каждым человеком взять истину в объятия. Найти неисчерпаемость. Вызывать искренний восторг. Быть лучше, добиваться лучшего бытия.

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2019 ○ Joy Year ○ Рік Радості ○ Год радости

Believe in Yourself! God bless you!

At the Holy Day of Self-Ownership, November the 3rd, God bless all Human Worshippers. It is a perfect day to bow any Human and enjoy Soul Hymn “Believe!”. More about Open Religion you can read at the site Oreligion.org

Posted in Uncategorized | Comments Off on Believe in Yourself! God bless you!