Congratulations with Holy Self-Confidence Day

Believe in yourself! July 25 is Holy Day of Self-Confidence in the Human Worship religion. This day we the believers in the Supreme Value of Human celebrate our trust in unlimited powers of Human Soul, individual sovereignty, personal integrity and consistency, Human capacity to create miracles.

I bow to you because I am Human Worshipper. In the words of the Oath of Human Worship, I believe in the true word of God, One Soul Holy Scripture of Human Worship.

2019 ○ Joy Year ○ Рік Радості ○ Год радости

Soul Society of Universe proclaims 2019 Joy Year.

2019 рік Душевна Спільнота Всесвіту оголосила Роком Радості.

2019 год Душевное Общество Вселенной провозгласило Годом Радости.

Prayer for Joy Year. I own Open Religion. One Soul gives joy. Ideal desires became true. Life is spread, all good come together. I see infinity onwards. Human is the creator of own inspiration, life by own reason, happiness in good will. The energy of knowledge is renewing. Honesty drives movement. Peace empower accordance. Soul Society becomes the space of pleasure. A blank page is full of possibilities. Faith makes miracles, achieves perfection. I accept surprising revelations. I enjoy conversation with God. I bow to every Human. I believe in Oneself.

Joy Year Goals. Affirming supreme value of human to realize God’s will, in 2019 Joy Year Soul Society of Universe recommends believers to guide life with the next goals: to fulfill desires, to spread love, and to create inspiration.

1. Fulfilling desires. Enjoy self-belief. Wish the best. Aspire happiness. Find the truth in the heart. Reveal the desired miracle.

2. Spreading love. Enjoy self-confidence. Passionately self-develop. Admit engagement. Give the given. Rejoice in generosity. Extend possibilities. Allow the impossible. Reconcile powers. Approach the truth. Make the God own alter ego. Unite all souls.

3. Creating inspiration. Enjoy self-ownership. Move the world by the Soul force. Keep infinity unfinished. Liberate the past, the present and the future. Clear the way from barriers. In solidarity with every human embrace the truth. Find inexhaustibility. Induce sincere delight. Be better, attain the best life.

Молитва за Рік Радості. Щиро сповідую душевну релігію. Одна душа дарує радість. Здійснюються ідеальні бажання. Поширюється любов, об’єднується добро. Бачу нескінченність попереду. Людина творець власного натхнення, життя своїм розумом, щастя у добрій волі. Оновлюється енергія знання. Чесність спрямовує рух. Мир посилює згоду. Душевна спільнота стає простором насолоди. Чистий аркуш сповнений можливостей. Віра вершить дива, досягає досконалості. Приймаю несподівані одкровення. Радію спілкуванню з Богом. Вклоняюся кожній людині. Вірую в себе!

Цілі та орієнтири Року Радості. Утверджуючи найвищу цінність людини і цим реалізуючи волю Бога, у 2019 Році Радості Душевна Спільнота Всесвіту пропонує віруючим керуватися такими цілями та орієнтирами: здійснювати бажання, поширювати любов, творити натхнення.

1. Здійснювати бажання. Радіти вірі в себе. Бажати добра. Прагнути щастя. Знайти правду в серці. Явити бажане диво.

2. Поширювати любов. Радіти вірності собі. Пристрасно розвиватися. Зізнатися у спрямованості. Віддати даність. Насолоджуватися щедрістю. Вичерпувати можливості. Дозволяти неймовірне. Примирити потяги. Наблизитись до істини. Споріднитися з Богом. Об’єднати душі.

3. Творити натхнення. Радіти володінню собою. Рухати світ душевною силою. Залишати нескінченність незакінченою. Звільнити минуле, теперішнє та майбутнє. Очистити шлях від перешкод. В солідарності з кожною людиною обняти істину. Знайти невичерпність. Викликати щире захоплення. Бути краще, прагнути кращого буття.

Молитва за Год Радости. Честно владею открытой религией. Одна душа дарует радость. Осуществляются идеальные желания. Распространяется любовь, объединяется добро. Вижу бесконечность впереди. Человек творец собственного вдохновения, жизни своим умом. Счастье в доброй воле. Обновляется энергия знания. Честность направляет движение. Мир усиливает согласие. Душевное общество становится пространством наслаждения. Чистый лист преисполнен возможностей. Вера вершит чудеса, достигает совершенства. Принимаю неожиданные откровения. Радуюсь общению с Богом. Поклоняюсь каждому человеку. Верую в Себя!

Цели и ориентиры Года Радости. Утверждая наивысшую ценность человека и так реализуя волю Бога, в 2019 Году Радости Душевное Общество Вселенной предлагает верующим руководствоваться такими целями и ориентирами: осуществлять желания, распространять любовь, творить вдохновение.

1. Осуществлять желания. Радоваться вере в себя. Желать добра. Стремиться к счастью. Найти правду в сердце. Явить желаемое чудо.

2. Распространять любовь. Радоваться верности себе. Страстно развиваться. Признаться в направленности. Отдать даность. Наслаждаться щедростью. Исчерпывать возможности. Позволять невероятное. Примирить расхождения. Приблизиться к истине. Сродниться с Богом. Объединить души.

3. Творить вдохновение. Радоваться владению собой. Двигать мир душевной силой. Оставлять бесконечность незаконченной. Освободить прошлое, нынешнее и будущее. Очистить путь от препятствий. В солидарности с каждым человеком взять истину в объятия. Найти неисчерпаемость. Вызывать искренний восторг. Быть лучше, добиваться лучшего бытия.

Believe in Yourself! God bless you!

At the Holy Day of Self-Ownership, November the 3rd, God bless all Human Worshippers. It is a perfect day to bow any Human and enjoy Soul Hymn “Believe!”. More about Open Religion you can read at the site Oreligion.org

Рік Знання Knowledge Year 2018

Prayer for Knowledge Year

I own Open Religion. Faith is perfect as the meaning of knowledge. I know how to show the truth: it is circle with the truth inside and truth outside. Circle is me. I know Self. I am universe. Human life purpose in development, cognition and creation, in the move towards good, in struggle for good, and this way of life leads to happiness. I am good. Faith creates knowledge of good and evil. The soul is supreme value of human, empowered by faith. I know Soul. Thoughts and ideas, plans and intentions, dreams and knowledge, love and passion, conscience, patience and humbleness, imagination, hope, understanding and compassion, all the best in my mind is soul. Free soul, human love, knowledge and wisdom of a believer in the supreme value of human prevail in front of evil, which is limited by its senseless aggression, selfishness, impatience, ignorance, inattention, inconsistency, arrogance, futility, filth, and unbelief. Will, faith, love and lore are bringing souls together. God hears prayers and lives in every soul. I know God. Your life is your prayer. God speak to every Human with own language of life, beliefs, experience, feelings, thoughts, knowledge and destiny. I pray to God by all thoughts and actions, I find the answer of God in every conclusion and consequence, I attain perfection by good will and by the power of faith. Every soul believes in supreme value of human, even if you can’t guess that. All good tales and religions, all good beliefs and sciences should be recognized and honored as the beginnings of open religion. We admit and bless faith and knowledge in any form, because faith and knowledge always lead to truth. We share with every human God’s gift of truth. Science is perfect as knowledge. Open religion is my view and my nature, all mine together; my soul as supreme value of human, source of all values; my science of idealizing real, realizing ideal and idealizing ideal; my knowledge turning desires to reality; my soul strength in the open mind, conscience and solidarity. I believe in Self.

Knowledge Year Goals

Affirming supreme value of human to realize God’s will, in 2018 Knowledge Year Soul Society of Universe recommends believers to guide life with the next goals: know Self, know Soul, and know God.

1. Know Self

Trust Self. Avoid sin. Concentrate on virtues. Learn unknown. Achieve impossible. Claim own reality. Act as planned. Understand meaning of life.

2. Know Soul

Touch the truth. Try ideal. Love secret. Embody nobody. Extract essence. Use known. Personalize common. Research all.

3. Know God

Be creator. Become law of nature. Overcome doubts. Go great. Take infinity. Embrace every element. Sustain happiness. Find Self in every Human.

Молитва за Год Знания

Честно владею открытой религией. Вера совершенна, как смысл знаний. Я знаю, как изобразить истину: вот круг; внутри – истина; и снаружи – истина. Круг – это я. Надо знать Себя. Я вселенная. Смысл жизни человека в развитии, познании и творении, в стремлении к добру и борьбе за добро – такой жизненный путь ведет к счастью. Я добро. Вера творит знания про добро и зло. Душа – это наивысшая ценность человека, и ее силой является вера. Надо знать Душу. Мысли и идеи, планы и замыслы, мечты и знания, любовь и страсть, терпение и смирение, фантазия, надежда, понимание и сочувствие, все лучшее в моем сознании – это душа. Свободная душа, любовь к людям, знания и мудрость верующего в наивысшую ценность человека торжествует в столкновениях со злом, которое ограничено своей бессмысленной агрессивностью, самовлюбленностью, нетерпением, невежеством, невнимательностью, непоследовательностью, произволом, бесперспективностью, низостью, безверием. Воля, вера, любовь и познание сближают души между собой. Бог слышит молитвы и живет в каждой душе. Надо знать Бога. Твоя жизнь – твоя молитва. Бог общается с каждым человеком по-своему, языком личной жизни, убеждений, опыта, чувств, мыслей, знаний и судьбы. Обращаюсь к Богу каждой мыслью и поступком, нахожу ответ Бога в каждом выводе и следствии, доброй волей и силой веры достигаю совершенства. Каждый человек верит в наивысшую ценность человека, даже если не догадывается об этом. Все достойные сказки и религии, все хорошие мировоззрения и науки следует познавать и чтить как начала нашей религии. Мы сопричастны и благословляем веру и знания в любой форме, ведь вера и знания всегда ведут к истине. Мы предлагаем всем людям разделить с нами Божий подарок – истину. Наука совершенна, как знание. Открытая религия – мое мировоззрение и моя природа, все мое, собранное воедино; моя душа как наивысшая ценность человека, источник всех ценностей; моя наука идеализации сущего, осуществления идеального и идеализации идеального; мое знание, согласовывающие желаемое с действительным; моя душевная сила в открытости разума, совести и солидарности. Верую в Себя!

Цели и ориентиры Года Знания

Утверждая наивысшую ценность человека и так реализуя волю Бога, в 2018 Году Знания Душевное Общество Вселенной предлагает верующим руководствоваться такими целями и ориентирами: знать Себя, знать Душу, знать Бога.

1. Знать Себя

Увериться в себе. Избегать грехов. Сосредоточиться на достоинствах. Узнать неведомое. Освоить недостижимое. Заявить свою реальность. Осуществить замыслы. Осознать смысл жизни.

2. Знать Душу

Стремиться к истине. Испытать идеал. Полюбить тайное. Коснуться отсутствующего. Проникнуть в суть. Приспособить известное. Олицетворить общее. Выяснить все.

3. Знать Бога

Быть творцом. Стать законом природы. Превзойти сомнения. Двигаться к большему. Взять бесконечность. Обнять стихию. Увековечить счастье. Найти себя в каждом человеке.

Молитва за Рік Знання

Щиро сповідую душевну релігію. Віра досконала, як сенс знань. Я знаю, як зобразити істину: от коло, всередині – істина, і зовні – істина. Коло – це я. Треба знати Себе. Я є всесвіт. Сенс життя людини у розвитку, пізнанні та творенні, у прагненні добра та боротьбі за добро, і такий життєвий шлях веде до щастя. Я є добро. Віра творить знання про добро і зло. Душа – це найвища цінність людини, і її силою є віра. Треба знати Душу. Думки та ідеї, плани та задуми, мрії та знання, любов і пристрасть, терпіння і смирення, фантазія, надія, розуміння і співчуття, все найкраще у моїй свідомості – це душа. Вільна душа, любов до людей, знання і мудрість віруючого в найвищу цінність людини тріумфує у сутичках зі злом, яке обмежене своєю безглуздою агресивністю, самозакоханістю, нетерпінням, неуцтвом, неуважністю, непослідовністю, свавіллям, безперспективністю, ницістю, безвір’ям. Воля, віра, любов та пізнання зближують між собою душі. Бог чує молитви і живе в кожній душі. Треба знати Бога. Твоє життя – твоя молитва. Бог спілкується з кожною людиною її мовою, мовою її життя, її переконань, її досвіду, її відчуттів, її думок, її знань, її долі. Звертаюся до Бога кожною думкою і вчинком, знаходжу відповідь Бога у кожному висновку і наслідку, доброю волею і силою віри досягаю досконалості. Кожна людина вірить в найвищу цінність людини, навіть якщо не здогадується про це. Всі добрі казки та релігії, всі добрі світогляди та науки слід пізнавати і шанувати як початки нашої релігії. Ми поділяємо та благословляємо віру та знання у будь-якій формі, бо віра та знання завжди ведуть до істини. Ми пропонуємо всім людям розділити з нами Божий подарунок – істину. Наука досконала, як знання. Душевна релігія — мій світогляд і моя природа, все моє, зібране воєдино; моя душа як найвища цінність людини, джерело всіх цінностей; моя наука ідеалізації дійсного, здійснення ідеального та ідеалізації ідеального; моє знання, що узгоджує бажане з дійсним; моя душевна сила у відкритості розуму, совісті та солідарності. Вірую в себе!

Цілі та орієнтири Року Знання

Утверджуючи найвищу цінність людини і цим реалізуючи волю Бога, у 2018 Році Знання Душевна Спільнота Всесвіту пропонує віруючим керуватися такими цілями та орієнтирами: знати Себе, знати Душу, знати Бога.

1. Знати Себе

Упевнитись в собі. Запобігати гріхам. Зосередитись на чеснотах. Довідатись невідоме. Освоїти недосяжне. Заявити власну реальність. Здійснити задуми. Усвідомити сенс життя.

2. Знати Душу

Сягати істини. Випробувати ідеал. Полюбити таємне. Торкнутися відсутнього. Дізнатися суть. Пристосувати з’ясоване. Уособити спільне. З’ясувати все.

3. Знати Бога

Бути творцем. Стати законом природи. Перевершити сумніви. Прямувати до більшого. Взяти нескінченність. Обняти стихію. Увічнити щастя. Знайти себе в кожній людині.