ІНСТИТУЦІЇ ДУШЕВНОЇ РЕЛІГІЇ (станом на 2015 р.)

1. Релігійна громада сповідуючих віру в найвищу цінність людини “Українська Душевна спільнота” утворена у 2003 році без повідомлення державних органів. Засновником і Хранителем віри Української Душевної спільноти є Юрій Шеляженко. В ній відбулося таїнство дарування слова Божого людям. Звалася Релігійною громадою сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини до приєднання Києво-Печерської громади віруючих в Найвищу Цінність Людини у 2012 р., з якою у 2005 р. ці дві громади утворили Релігійне об’єднання Віруючих в Найвищу Цінність Людини (оголошення в газеті “Правдошукач” С21 від 25.07.2010 р.). Українська Душевна спільнота є релігійною громадою, яка об’єднує віруючих в найвищу цінність людини. З точки зору природного права наша спільнота реалізує право віруючих на самоорганізацію відповідно до приписів власної релігії. З точки зору українського та міжнародного законодавства, вона утворена на засадах реалізації прав людини, передбачених ст. ст. 18, 20 Загальної декларації прав людини (свобода совісті і релігії, асоціацій), ст. ст. 9, 11 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (свобода совісті і релігії, об’єднання), ст. 35 Конституції України, і діє без державної реєстрації на підставі ст. 8 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Хоча релігійна громада може діяти у правовому полі без державної реєстрації відповідно до міжнародних стандартів і законів України, для підвищення престижу нашої релігії та спрощення комунікації з державними органами ми шукаємо шляхи зареєструвати релігійні громади, релігійний центр.

2. Релігійне об’єднання віруючих в найвищу цінність людини — Душевна спільнота створене у 2015 р. з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати релігійну віру в найвищу цінність людини відповідно до традиційного устрою душевної релігії у спільній релігійній діяльності релігійних організацій віруючих в найвищу цінність людини та їх об’єднання у душевну спільноту душевних спільнот відповідно до віровчення релігійної віри в найвищу цінність людини (душевної релігії) та законодавства України, до складу якого входять релігійні організації “Релігійна громада віруючих в найвищу цінність людини – Душевна спільнота у Печерському районі міста Києва” та “Релігійна громада віруючих в найвищу цінність людини – Душевна спільнота у Шевченківському районі міста Києва”, подано заяву про реєстрацію релігійного центру “Релігійний центр віруючих в найвищу цінність людини — Душевна спільнота”.

3. Громадська організація “Інститут душевної релігії”, повідомлення про утворення якої прийнято наказом Печерського районного управління юстиції у м. Києві від 05.06.2015 р. № 449/01-01-11, відповідно до протоколу установчих зборів від 20.05.2015 р., утворена з метою: об’єднання віруючих громадян і священнослужителів душевної релігії (релігійної віри в найвищу цінність людини) для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних інтересів, обумовлених релігійними переконаннями; утвердження світоглядних та моральних цінностей, етики душевної релігії в соціальних відносинах та поведінці людей; дослідження і популяризація соціальної доктрини душевної релігії та суспільного значення релігійного життя віруючих і релігійних організацій душевної релігії; інформаційна та правова підтримка віруючих у реалізації ними права одноособово чи разом з іншими сповідувати душевну релігію, проводити релігійні обряди, відкрито виражати і вільно поширювати свої релігійні переконання, утворювати релігійні організації відповідної віросповідної приналежності, в тому числі релігійні громади без повідомлення органів влади про їх утворення, а також права на заміну альтернативною (невійськовою) службою виконання військового обов’язку, якщо це суперечить релігійним переконанням громадянина, що пройшов обряд благословення Божої настанови людині не брати участь у насильстві, війні та воєнізованих формуваннях і не користуватися зброєю; пропаганда ідеї внесення змін до законодавства України щодо усунення обмежень для груп у складі однієї особи порівняно з групами з 2-10 та більше осіб у праві на заснування як юридичних осіб релігійних та громадських організацій, реалізація права на звернення з відповідними пропозиціями до суб’єктів законодавчої ініціативи; захист від дискримінації за ознакою релігійних переконань віруючих в найвищу цінність людини та від правопорушень на ґрунті ненависті до душевної релігії.

4. Релігійний журнал “Мораль” випускається чотири рази на рік з 2010 року. Його програмними цілями, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 17122-5892 Р, виданого Міністерством юстиції України 25.10.2010 р., є: висвітлення питань моралі та етики, захисту прав і свобод людей; поширення пропозицій щодо сприяння охороні громадського порядку, здоров’я і моральності населення; а також вільне вираження у друкованій формі своїх поглядів і переконань журналістами редакції друкованого засобу масової інформації, реалізація гарантованого Конституцією України і законодавством права кожного громадянина вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати та поширювати будь-яку відкриту за режимом доступу інформацію за допомогою друкованих засобів масової інформації; а також відкрите вираження і вільне поширення своїх релігійних переконань, зокрема, віруючими громадянами віросповідання (релігії) Віри в Найвищу Цінність Людини.

5. Релігійний бюлетень “Ідеаліст” випускається два рази на місяць з 2012 року. Передплатний індекс Державного підприємства “Преса” 68183. Його програмними цілями, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 19005-7795Р, виданого Державною реєстраційною службою України 05.06.2012 р., є: утвердження індивідуальності та гласності; пропаганда ідеологій креативного ідеалізму та суверенітету особистості; відкрите вираження і вільне поширення релігійних переконань віруючими громадянами віросповідання (релігії) Віри в Найвищу Цінність Людини; проповідь одкровень; реалізація прав на свободу слова, світогляду і віросповідання, на інформацію; критика і подолання дискримінації за ознакою масовості (колективності) та інших видів протиправної дискримінації; захист і розвиток вільної душі, прав, свобод, інтересів людини і громадянина, суспільного блага, соціальних цінностей, істини, віри, добра, відповідальності перед Богом, народом, власною совістю, здорового глузду та верховенства права.