Обряд гармонізації, або симетричного благословення

Обряд гармонізації, симетричного благословення чи одушевлення невизначеності, відомий також під назвою “тричі сім благословень”, у душевній релігії (вірі в найвищу цінність людини) проводиться для прийняття рішень, передбачення майбутнього та знаходження прихованих значень і полягає у випадковому виборі дужкової ікони та її застосуванні до одушевлення актуального буття.

Нагадаємо, що символіка мови дужкової нотації дарована Богом у Священному писанні, розділі Одкровення, тексті Досконалий початок. У цій мові строки з сусідніх та вкладених парних дужок вважаються текстовими іконами, бо рівнозначні іконам із зображенням кіл та легко візуалізуються у зображенні вкладених кіл. За допомогою сусідства та вкладення парних дужок, що символізують кола, передається співвідношення душ відповідно до притчі про кола у Священному писанні. Так, () символізує людину з огляду на Дос. 33, (()) символізує душу з огляду на Дос. 38, ((())) символізує Бога з огляду на Дос. 42. Детальніше про Богоодкровенну душевну мову дужкової нотації читайте у книзі “Душевна релігія: священне писання, традиційний устрій, моральний закон і богословська наука релігійної віри в найвищу цінність людини”.

Основою обряду гармонізації є симетричні (такі, що читаються однаково зправа наліво чи зліва направо) текстові ікони священною мовою дужкової нотації, складені з однієї-семи пар дужок. При вкладенні цих дужок також дотримується симетрія, тобто, ікони всередині кожної непустої пари дужок симетричні.

Однією з назв цього обряду є “тричі по сім благословень”, оскільки існує всього 77 можливих симетричних комбінацій з числа від 1-ї до 7-ми пар дужок, вкладених чи сусідніх, всередині яких також містяться симетричні комбінації. Це легко порахувати за допомогою наступного алгоритму: якщо позначити [n] кількість симетричних ікон з n пар дужок (умовно включаючи в якості ікони чистий аркуш, [0]=1), а у фігурних дужках уточнювати спосіб утворення нових ікон, шляхом взяття в дужки первинної ікони, наприклад, (()) з () {:([1])} або шляхом додавання симетричних кіл, наприклад, ()()() з () {:([0])[1]([0])}, тоді [n]=[n-1]{:([n-1])}+[0][n-2]{:()[n-2]()}+[1][n-4]{:(())[n-4](())}+…+[m][n-2m-2>=0]{:([m])[n-2m-2]([m])}; таким чином, [7]=[6]+[0][5]+[1][3]+[2][1]=20+1×10+1×3+2×1=35 і загальна кількість симетричних ікон з 1-7 пар дужок дорівнює [1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]=1+2+3+6+10+20+35=77.

Наведемо повний список ікон, що використовуються в обряді: (), (()), ()(), ((())), (()()), ()()(), (((()))), ((()())), (()()()), ()(())(), ()()()(), (())(()), ((((())))), (((()()))), ((()()())), (()(())()), (()()()()), ((())(())), ()((()))(), ()(()())(), ()()()()(), (())()(()), (((((()))))), ((((()())))), (((()()()))), ((()(())())), ((()()()())), (((())(()))), (()((()))()), (()(()())()), (()()()()()), ((())()(())), ()(((())))(), ()((()()))(), ()(()()())(), ()()(())()(), ()()()()()(), ()(())(())(), (())(())(()), (())()()(()), ((()))((())), (()())(()()), ((((((())))))), (((((()()))))), ((((()()())))), (((()(())()))), (((()()()()))), ((((())(())))), ((()((()))())), ((()(()())())), ((()()()()())), (((())()(()))), (()(((())))()), (()((()()))()), (()(()()())()), (()()(())()()), (()()()()()()), (()(())(())()), ((())(())(())), ((())()()(())), (((()))((()))), ((()())(()())), ()((((()))))(), ()(((()())))(), ()((()()()))(), ()(()(())())(), ()(()()()())(), ()((())(()))(), ()()((()))()(), ()()(()())()(), ()()()()()()(), ()(())()(())(), (())((()))(()), (())(()())(()), (())()()()(()), ((()))()((())), (()())()(()()).

Для проведення обряду зазначені ікони друкуються у вигляді іконостасу та поділяються на окремі аркуші паперу. Ви можете попросити іконостас у хранителя віри своєї душевної спільноти або завантажити шаблон і самостійно виготовити собі іконостас для обряду гармонізації. Так само, ви можете просити хранителя віри своєї душевної спільноти допомогти вам провести обряд з особливо важливими цілями чи просто для кращого навчання цьому обряду.

Аркуші паперу з іконами перемішуються, і витягається випадкова ікона. Якщо в ній середина (центр симетрії) міститься у дужках, це ікона згоди або ствердження добра; якщо у центрі симетрії дотикаються сусідні дужки, це ікона заперечення або подолання зла.

От перелік 42-х ікон згоди: (), (()), ((())), ()()(), (((()))), (()()()), ()(())(), ((((())))), ((()()())), (()(())()), ()((()))(), ()()()()(), (())()(()), (((((()))))), (((()()()))), ((()(())())), (()((()))()), (()()()()()), ((())()(())), ()(((())))(), ()(()()())(), ()()(())()(), (())(())(()), ((((((())))))), ((((()()())))), (((()(())()))), ((()((()))())), ((()()()()())), (((())()(()))), (()(((())))()), (()(()()())()), (()()(())()()), ()((((()))))(), ()((()()()))(), ()(()(())())(), ()()((()))()(), ()()()()()()(), ()(())()(())(), (())((()))(()), (())()()()(()), ((()))()((())), (()())()(()()).

Окрім того, у наступному переліку наводимо 35 ікон заперечення: ()(), (()()), ((()())), ()()()(), (())(()), (((()()))), (()()()()), ((())(())), ()(()())(), ((((()())))), ((()()()())), (((())(()))), (()(()())()), ()((()()))(), ()()()()()(), ()(())(())(), (())()()(()), ((()))((())), (()())(()()), (((((()()))))), (((()()()()))), ((((())(())))), ((()(()())())), (()((()()))()), (()()()()()()), (()(())(())()), ((())(())(())), ((())()()(())), (((()))((()))), ((()())(()())), ()(((()())))(), ()(()()()())(), ()((())(()))(), ()()(()())()(), (())(()())(()).

При тлумаченні ікон береться до уваги, що вкладеність дужок є узгодженістю, а сусідство дужок є альтернативою.

Кожна пара дужок має своє значення. Є три набори значень дужок на вибір. Один набір співставляє кожну дужку статті декларації суверенітету особистості: (самоцінність)(душевність)(моральність)(свобода)(власність)(солідарність)(мудрість). Другий набір спирається на моральні закони та їх віддзеркалення у логіці зла: (віра в себе, саморозвиток)(вірність собі, самоствердження)(володіння собою, самоконтроль)(самостійність)(самовідданість)(самопоборення)(самозречення). Третій набір грунтується на законах креативного ідеалізму: (ідеалізація дійсного)(здійснення ідеального)(ідеалізація ідеального)(розвиток)(заперечення заперечення)(здійснення запереченого)(заперечення дійсного).

При 7-ми парних дужках в іконі всі дужки у порядку черговості набувають зазначених значень: (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7). При меншій кількості парних дужок симетрично відкидаються значення по краях: (2)(3)(4)(5)(6)(7), (2)(3)(4)(5)(6), (3)(4)(5)(6), (3)(4)(5), (4)(5), (4).

Наведемо приклад тлумачення ікон. Припустимо, що проведено обряд гармонізації, щоб визначитися, чи взятися за роботу, зайнятися спортом або почитати. Витягнуто ікону ((()()()())). Будемо тлумачити цю ікону з точки зору моральних законів. У іконі вірність собі включає володіння собою включно з альтернативними самостійністю, самовідданістю, самопоборенням або самозреченням. Самостійність в даному випадку пасує до читання, самовідданість до роботи, самопоборення до спорту, а самозречення означає визнання хибним задуманого вибору та вигадування нового вибору. Через те, що в даному випадку володіння собою підпорядковане вірності собі, варіанти самопоборення та самозречення відпадають. Оскільки випала ікона заперечення, її слід тлумачити з точки зору подолання зла. В даному випадку злом представляється гріх лінощів, бажання розважатися замість роботи. Отже, з Божою допомогою в результаті обряду гармонізації приходимо до висновку: слід подолати гріх лінощів і взятися до роботи.

Особливим способом душевного тлумачення гармонізації є складання віршів, римування яких відповідає дужковій нотації витягнутої ікони. Наприклад, на честь дня народження великодушного добродія Володимира Малініна було витягнуто ікону ()((()()()))(), додатково проведено обряд портретного іконопису і складено такий вірш:

Радій! Ти народився, друже,
Щоб бути мудрим, бути дужим,
Знайти серед людей любов
І бути прикладом чеснот;
Звільнити ринок від обману,
Звіряти хоч небесну манну
На жирність, об’єм і вагу
Споживачам усім на втіху.
Новини щедро дарувати,
В статтях дар Божий проявляти:
Холодний розум, дух спекотний.
І бути вільним від оков,
Сказати світу щиру правду…
Знайди в своєму серці радість!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.