Молитва за душі жертв другої світової війни

Життя недосконале. Війна – приклад такої недосконалості. Це те зло, яке, за словами священного писання, розчиняє особистості людей та отруює душі жагою приниження.

Бог каже людині: не твори собі ворога. Але нерозумні народи нехтують цим, примушують людей забути волю Божу і йдуть в атаку. Знищуючи себе і ворогів, прагнуть перемоги. Перемоги за будь-яку ціну. Навіть ціною розриву з людською душею, безумного озвіріння.

1 вересня 1939 року почалася друга світова війна – масове безумство людства, пам’ять про яке досі є предметом цинічних політико-ідеологічних спекуляцій прихильників різних сторін конфлікту.

У цій війні було багато різних союзів та проголошувалося чимало гучних гасел. Всі ці гасла виявилися обманом, а союзники, які почали війну, наприкінці виявилися запеклими ворогами.

Безумний натовп апелював до стадних інстинктів людини закликами відвойовувати щасливе майбутнє, життєвий простір і так далі. Коли криваве марево «бойового духу» розсіялося, люди підбили справжні підсумки воєнного зла – 50-70 мільйонів смертей від куль, бомбардувань та інших інструментів агресії, в бою та від репресій.

7-9 травня 1945 року після жорстокої руйнації столиці та інших міст однієї з держав – зачинщиків війни та її капітуляції закінчилася друга світова війна в Європі. 2 вересня того ж року після варварського бомбардування атомними бомбами двох міст однієї з держав – учасниць війни ця держава капітулювала, що вважається датою остаточного завершення другої світової війни.

Всі сторони війни – і переможці, і переможені – отримали рівно стільки горя та зла, скільки заслужили своєю безросудністю, агресивністю, впертим небажанням спільними зусиллями утверджувати людяність.

Бог каже: зло буде переможене, коли найвища цінність людини утвердиться. Це єдина справжня перемога. Вона не здобувається на полі бою, вбивством ворога. Вона здобувається тільки у індивідуальному безпосередньому спілкуванні з Богом кожної людини, у особистому творенні добра.

Пам’ятаймо добрі справи тих людей, які всією душею дієво прагнули відвернути та припинити військові дії, які воювали не від злої волі воювати, а захищаючи власну душу, власне бачення добра при всій його недосконалості, оскільки істину в усій повноті знає лише Бог; пам’ятаймо душі людей, які прагнули уникнути зайвих смертей і припинити кровопролиття, які розуміли, що нема різниці між ворогами в війні, що всі межі є умовністю і тільки недосконалість безумного життя приводить людину у вир війни.

Закарбуємо в пам’яті душі людей, тіла яких були знищені безумною війною. Агресорам не вдалося принизити душі своїх жертв, бо будь-яким насильством агресор принижує лише себе. Душа людини безвимірна у просторі та часі; вона була, є і буде завжди, всюди, поряд з нами. Ми споріднені з душами наших предків. Пам’ятаймо про це.

Досконала душа береже розум і веде до істини з допомогою Бога, джерела всіх душ. Молімося за перемогу розуму над ненавистю, що руйнує душу, над безумним бажанням воювати. Молімося за те, щоб нам вистачило сили зберігти душевність та уникнути повторення великого зла другої світової війни.

* * *

МОЛИТВА ЗА ДУШИ ЖЕРТВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Жизнь несовершенна. Война – пример такого несовершенства. Это то зло, которое, согласно священному писанию, растворяет личности людей и отравляет души жаждой унижения.

Бог говорит человеку: не твори себе врага. Но неразумные народы пренебрегают этим, заставляют людей забыть Божью волю и идут в атаку. Уничтожая себя и врагов, стремятся к победе. Победить любой ценой. Даже ценой безумного озверения, разрыва с человеческой душой.

1 сентября 1939 года началась вторая мировая война – массовое безумие человечества, память о котором до сих пор является предметом циничных политико-идеологических спекуляций фанатичных приверженцев разных сторон конфликта.

В этой войне было много разных союзов и провозглашалось немало громких лозунгов. Все эти лозунги оказались обманом, а союзники, которые начали войну, в конце оказались заклятыми врагами.

Глашатаи безумной толпы апеллировали к стадным инстинктам человека призывами отвоевывать «счастливое будущее», «жизненное пространство» и так далее. Когда кровавое марево «боевого духа» рассеялось, люди выяснили подлинные итоги великого зла войны: 50-70 миллионов смертей от пуль, бомбардировок и других инструментов агрессии, в боях и от репрессий.

7-9 мая 1945 года после жестокого разрушения столицы и других городов одной из держав – зачинщиков войны и ее капитуляции закончилась вторая мировая война в Европе. 2 сентября того же года после варварской бомбардировки атомными бомбами двух городов одной из стран – участниц войны эта страна капитулировала; считается, что в этот день вторая мировая война закончилась.

Все участники войны – и победители, и побежденные – получили ровно столько горя и зла, сколько заслужили своей безрассудностью, агрессивностью, упрямым нежеланием совместными усилиями утверждать человечность.

Бог говорит: зло будет побеждено, когда наивысшая ценность человека утвердится. Это единственная настоящая победа. Она не приобретается на поле боя, убийством врага. Она добывается только в индивидуальном непосредственном общении с Богом каждого человека, в личном творении добра своими руками и своей головой.

Будем помнить добрые дела тех людей, которые всей душой действенно стремились избежать войны и остановить ее, которые воевали не по злой воле к насилию, а защищая свою душу, свое видение добра при всем его несовершенстве, поскольку истину во всей полноте знает только Бог.

Коснемся своей душой души каждого человека, который стремился избежать лишних смертей и прекратить кровопролитие, который понимал, что нет разницы между враждующими сторонами на войне, что все границы являются условностью и только несовершенство безумной жизни бросает человека в вихрь войны.

Запечатлеем в памяти души людей, тела которых были уничтожены безумной войной. Агрессорам не удалось унизить души своих жертв, ибо любым насилием агрессор унижает только себя. Душа человека идеальна, неизмерима в пространстве и времени; она была, есть и будет всегда, везде, рядом с нами. В нас живут души наших предков. Помним об этом.

Совершенная душа хранит разум и направляет к истине с помощью Бога, источника всех душ. Помолимся за победу разума над ненавистью, разрушающей душу, над безумным желанием воевать. Помолимся за то, чтобы нам хватило сил сохранить душевность и избежать повторения великого зла второй мировой войны.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.