Молитва за Рік Вірності

Бог відповідає на віру. Віруючи, ми спілкуємось з Богом. Спілкуючись з Богом, ми щасливі бути вірними Богові.

2014 рік буде Роком Вірності.

Віра як живе спілкування з Богом не може бути застиглою, незмінною, догматичною. Ніякий символ віри не є остаточним, ані книга, ані ікона, ані будь-який предмет. Ніяке слово Боже не є повним, бо слово Боже прозвучить повністю лише у вічній безмежності, так само вічній і так само безмежній, як і людська душа. А тому наша віра в Бога, наша вірність Божественній істині полягає у постійному самовдосконаленні.

Що б ми не створили, втілюючи душу Божу, це завжди було, є і буде чистим аркушем, на якому знайдеться місце безмежжю нових втілень істини, і кожне втілення буде лише частиною аркуша, подібною, але не тотожною всій повноті чистого аркуша, усій всеохоплюючій істинності істини, яка належить Богу, що уособлює найвищу цінність людини. Цей білий аркуш зображує все – без виключень. Я вірую: цей аркуш досконалий, бо він не має меж.

Вірність не в тому, щоб сказати: от, я це люблю і від цього не відступлюся. Вірність в тому, щоб, полюбивши одну душу, потім мудро полюбити всі інші, тому що всі душі є одна душа, і це людський ідеал, це Бог. Бо чим більше любиш, тим більше маєш. Бо любов удосконалює життя, душа удосконалює любов, Бог удосконалює душу.

Віра – це спілкування з Богом у думках та висновках, ділах і наслідках. Ми молимося Богу всіма добрими думками та ділами, а Бог відповідає на молитви всіма добрими висновками та наслідками. Це спілкування, ця єдність життя кожної людини з Божим життям і є досконалим одкровенням. Форма одкровення не має значення, бо я дарую свою вірність ідеальному Богу, а не його матеріальному віддзеркаленню в морі моїх бажань. Моя душа вірна своїй вірі, а не відчудженій формі. І я вірю, що віра у будь-якій формі настільки сильна, наскільки сильно люди вірять у себе.

* * *

Цілі та орієнтири Року Вірності

Утверджуючи найвищу цінність людини і цим реалізуючи волю Бога, у 2014 Році Вірності Українська Душевна спільнота пропонує віруючим керуватися такими цілями та орієнтирами: вірність собі; вірність істині; енергія вірності.

1. Вірність собі

Я досконало творитиму ідеї та діла.
Я послідовно продовжуватиму традиції.
Я знаходитиму себе в усьому сущому.

2. Вірність істині

Я самостійно оволодію істиною.
Я самовіддано реалізую слово та волю Бога.
Я самозречено буду істиною, добром та безмежною дійсністю.

3. Енергія вірності.

Я спрямую рух, поєднуючи та осилюючи всі сили.
Я відкриватиму істину, узгоджуючи та переосмислюючи все мислиме.
Я даруватиму щастя, радіючи і співпереживаючи усьому живому.

Опубліковано в релігійному журналі “Мораль”, № 3 (14).

Молитва за Год Верности

Бог отвечает на веру. Веруя, мы общаемся с Богом. Общаясь с Богом, мы счастливы быть верными Богу.

2014 год будет Годом Верности.

Вера как живое общение с Богом не может быть застывшей, неизменной, догматической. Никакой символ веры не является окончательным – ни книга, ни икона, ни какой-либо предмет. Никакое слово Божье не является полным, поскольку слово Божье прозвучит полностью лишь в вечной бесконечности, такой же вечной и такой же безграничной, как человеческая душа. А потому наша вера в Бога, наша верность Божественной истине проявляется в постоянном самоусовершенствовании.

Что бы мы ни создали, воплощая душу Божью, это всегда было, есть и будет чистым листом, на котором найдется место безграничности новых воплощений истины, и каждое воплощение будет лишь частью листа, подобной, но не тождественной всей полноте чистого листа, всеохватывающей истинности истины, которая принадлежит Богу, олицетворяющему наивысшую ценность человека. Этот белый лист изображает все – без исключений. Я верую: этот лист совершенен, ибо он не имеет границ.

Верность не в том, чтобы сказать: вот, я это люблю и от этого не отступлюсь. Верность в том, чтобы, полюбив одну душу, потом мудро полюбить все иные, потому что все души есть одна душа, и это человеческий идеал, это Бог. Ведь чем больше любишь, тем больше имеешь. Ведь любовь совершенствует жизнь, душа совершенствует любовь, Бог совершенствует душу.

Вера – это общение с Богом в мыслях и выводах, делах и последствиях. Мы молимся Богу всеми добрыми мыслями и делами, а Бог отвечает на молитвы всеми добрыми выводами и последствиями. Это общение, это единство жизни каждого человека с Божьей жизнью и есть совершенное откровение. Форма откровения может быть разной, но я дарю свою верность идеальному Богу, а не его материальному отражению в море моих желаний. Моя душа верна своей вере, а не отчужденной форме. И я верю, что вера в любой форме настолько сильна, насколько сильно люди верят в себя.

* * *

Цели и ориентиры Года Верности

Утверждая наивысшую ценность человека согласно воле Божьей, в 2014 Году Верности Украинское Душевное общество предлагает верующим руководствоваться такими целями и ориентирами: верность себе; верность истине; энергия верности.

1. Верность себе

Я совершенно творю идеи и дела.
Я последовательно продолжаю традиции.
Я нахожу себя во всем сущем.

2. Верность истине

Я самостоятельно овладеваю истиной.
Я самоотверженно реализую слово и волю Бога.
Я самоотреченно являюсь истиной, добром и безграничной действительностью.

3. Энергия верности

Я направляю движение, объединив и осилив все силы.
Я открываю истину, согласовывая и переосмысливая все мыслимое.
Я дарю счастье, радуясь и сопереживая всему живому.

Опубликовано в религиозном журнале “Мораль”, № 4 (15).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.